X

KIWI RICETTA #27

gusti|kiwi

VITAMINA E MINERAL

Kiwi fresco proveniente de agricultura orgânica.

VITAMINS AND MINERALS

Kiwi fresco proveniente de agricultura orgânica.

VITAMINE E MINERALI

Con polpa di kiwi fresco proveniente da agricoltura biologica.

INGREDIENTES 
 • kiwi fresco
 • sacarose
 • dextrose
 • glicose
 • água

INGREDIENTS
 • fresh kiwi pulp
 • sucrose
 • dextrose
 • glucose
 • water

INGREDIENTI
 • polpa di kiwi fresco
 • saccarosio
 • destrosio
 • glucosio
 • acqua